CINIAN BLOGI JA ARTIKKELIT

Cinia ValueNet rakennusteollisuuden tuottavuusloikan mahdollistajana

Jari Roos työskentelee Cinian ohjelmistopalveluissa Sales Executive -roolissa. Jarilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus asiakaslähtöisestä ohjelmistopalveluliiketoiminnasta ja hän on tottunut työskentelemään yhdessä johtavien kotimaisten yritysten kanssa niin logistiikan, teollisuuden, kuin media-alan yritysten parissa. Yritystoiminnan jatkuva kehittäminen erilaisten digitalisaatioratkaisuiden avulla sekä uusien innovaatioiden hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa on Jarin ydinosaamista.

Digitalisaatio | Liiketoimintaekosysteemi | Ohjelmistopalvelut 11.4.2019

Kustannussäästöjä saadakseen yritykset tehostavat toimintojaan, hiovat omia järjestelmiään huippukuntoon sekä parantavat sisäisiä prosessejaan. Suuryritykset käyttävät tähän satoja miljoonia euroja, pienemmätkin miljoonia. Kaiken keskiössä on yritysten huippuunsa viritetty ydinliiketoiminta. Säästöjä etsitään prosessien tehostamisen lisäksi muun muassa materiaalivirtojen ja varastoaikojen kustannustehokkuudesta. 

Rakennusteollisuudesta puhuttaessa voidaan ottaa esimerkiksi Helsingin Pasilan Tripla-hanke, jonka kilpailutuksen voitti YIT. Hankkeen kokonaisarvo ylittää miljardi euroa. Todellisuudessa tämän kokoluokan hankkeen käynnistyessä ei työmaalla työskentele pelkästään kilpailutuksen voittanut pääurakoitsija, vaan mukana on kymmeniä tai jopa satoja alihankkijoita. Pystytäänkö rakennusprojektia tällöin tehostamaan pelkästään pääurakoitsijan omilla, äärimmilleen viritetyillä prosesseilla, kun mukana on yhtäkkiä lukuisia muitakin toimijoita? 
 

Ongelmia seuraa, jos data ei ole saatavilla

Kaikilla työmaan toimijoilla ei ole käytettävissä pääurakoitsijan dataa. Vastaavasti pääurakoitsija ei pysty hallitsemaan yksittäisen pienen alihankkijan toimintoja. Jos esimerkiksi yksittäisen tavarantoimittajan toimitus viivästyy tai katoaa, kuinka tieto kulkee pääurakoitsijalle ja sitä kautta tavaraa tarvitsevalle alihankkijalle? Seuraus voi olla ikävä, jos alihankkija on suunnitellut omat resurssinsa ja työntekijänsä paikalle, mutta työn suorittamiseen tarvittavia tarvikkeita ja materiaaleja ei löydy. Pahimmassa tapauksessa syntyy tilanne, jossa työmaalla on runsaasti ammattilaisia tyhjäkäynnillä ja työt eivät pääse etenemään.
 

Toimijoiden muodostama arvoverkko

Kun rakennusteollisuuden, tai minkä tahansa muun toimialan toimijat harjoittavat omaa ydinliiketoimintaansa, syntyy heidän välille luontainen arvoverkko. Tämän arvoverkon sisällä yritykset harjoittavat kukin omaa liiketoimintaansa. Arvoverkon jokainen yritys omistaa omasta liiketoiminnasta syntyvän datan. Koko arvoverkon toiminnan tehostamisessa on kyse siitä, mitä ja miten dataa jaetaan tämän arvoverkon kesken, kun tehdään päivittäistä liiketoimintaa.
 

Point-to-Point -integraatioiden haasteet

Esimerkiksi Triplan työmaalla voisi olla Control Tower -tyyppinen toimija, jolle välitetään kaikilta projektissa toimivilta yrityksiltä juuri tässä projektissa haluttu ja kaikkia osapuolia hyödyttävä data. Teknologian näkökulmasta tämä on mahdollista, sillä tarvittava teknologia on ollut olemassa jo pitkään. 

Käytännössä toiminta mahdollistuu luomalla Point-to-Point -integraatioita eri järjestelmien välille. Tämä ei kuitenkaan ole kannattavaa monesta eri syystä. Mikäli point-to-point -integraatioiden verkostot laajenevat liikaa, niistä tulee liian raskaita ja kompleksisia, jolloin ne hajoavat omaan mahdottomuuteensa. Liian laajaksi paisunut verkko ei ole enää hallittavissa, sen riippuvuussuhteet muuttuvat epäselviksi ja yhden kohdan muuttaminen voi hajottaa verkostoa toisesta päästä. Samoin pienten toimijoiden integroiminen suuremman yrityksen järjestelmiin lyhyiksi ajanjaksoiksi on kustannuksiltaan kannattamatonta. 

Cinia ValueNetissä kaikki nämä ongelmat on ratkaistu valmiiksi. Jokainen toimija ja järjestelmä integroidaan ValueNetiin kerran ja sieltä välitetään kerrallaan vain se data, joka hyödyttää kulloinkin kyseessä olevaa projektia tai toimijaa. 
 

Prosessien tehostaminen datan avulla

Cinia ValueNetin avulla dataa voidaan välittää esimerkiksi työn vaiheiden, etenemisen mittaamiseen ja tehostamiseen sekä toimijoiden auditointiin. 

Järjestelmä mahdollistaa koko prosessin seurannan niin suuren kokoluokan hankkeissa, kuin myös yksittäisen pienen toimijan osalta. Järjestelmän ehdoton etu onkin siinä, että siihen voi integroitua sekä pieni yksityisyrittäjä että valtavien projektien pääurakoitsija. Eri kokoluokan toimijat siis voivat jakaa yhdessä projektien ja arvoverkon kannalta keskeisen datan keskenään. 

Lisäksi koko prosessi on auditoitavissa: kuka on toimittanut, mitä on toimitettu, mistä raaka-aineet ovat lähtöisin ja missä yksittäinen osa on valmistettu. Kaikki tiedot ovat jäljitettävissä jälkikäteen. 

Cinia ValueNetin avulla voidaan myös mitata prosessin tehokkuutta ja nähdä sen keskeiset haasteet: esimerkiksi jos tietyn tavarantoimittajan kanssa on jatkuvia laatuongelmia. Tällöin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti ja samalla tehostaa koko arvoverkon prosesseja.

Cinia ValueNet mahdollistaa sujuvan toiminnan arvoverkoissa ja datan hyödyntämisen tehokkaasti. ValueNetin käytöstä on jo saatu hyviä kokemuksia maatalouden puolelta. Lue lisää mitä Cinia ValueNet on mahdollistanut maatalouden toimijoille

- Jari Roos, Sales Executive, Ohjelmistopalvelut -

 

Jari Roos työskentelee Cinian ohjelmistopalveluissa Sales Executive -roolissa. Jarilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus asiakaslähtöisestä ohjelmistopalveluliiketoiminnasta ja hän on tottunut työskentelemään yhdessä johtavien kotimaisten yritysten kanssa niin logistiikan, teollisuuden, kuin media-alan yritysten parissa. Yritystoiminnan jatkuva kehittäminen erilaisten digitalisaatioratkaisuiden avulla sekä uusien innovaatioiden hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa on Jarin ydinosaamista.

Jaa