CINIAN BLOGI JA ARTIKKELIT

Ohjelmisto-ohjatun konesalipalvelun toteutus ja hyödyt

Timo Tuulinen toimii Cinialla pilvipalvelujen myyntipäällikkönä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten ICT-ulkoistusratkaisujen myynnistä.

Digitalisaatio | Pilvipalvelut 3.10.2017

Konesalitoteutuksia koskevissa keskusteluissa olen kiinnittänyt huomiota, että konesaleihin liittyviä osa-alueita käsitellään usein erillisinä komponentteina, vaikka niitä olisi järkevää käsitellä yhtenäisenä kokonaisuutena. Palvelinten virtualisointi on lähes kaikille organisaatioille tuttua jo usean vuoden ajalta, mutta tallennuksen ja verkkojen virtualisointi on monille vielä uusia asioita. Tämän takia näitä asioita ei välttämättä osata huomioida yhtenä kokonaisuutena konesali-investointeja/-kilpailutuksia tehtäessä.

Virtualisoitko konesaleja vai komponentteja?

Kun konesalipalvelua tarkastellaan kokonaisuutena, joka kattaa laskentakapasiteetin (compute), tallennuksen (storage) sekä verkot (network), puhutaan palvelukokonaisuudesta, jonka merkitys on suurempi kuin yksittäisen palvelukomponentin. Kun tarkasteluun otetaan kerralla nämä kolme osa-aluetta, voidaan keskustella siitä kuinka koko konesalipalvelu rakennettaan siten, että se tuottaa asiakkaalle mahdollisimman modernin, tietoturvallisen ja joustavan palvelualustan.

Kaikkien edellä mainittujen komponenttien virtualisointi mahdollistaa nykyaikaiset Software Defined Data Center (SDDC) -toteutukset. Nämä puolestaan mahdollistavat organisaatioille asioita, jotka eivät perinteisissä konesalitoteutuksissa ole olleet mahdollisia.

Ohjelmisto-ohjatun konesalipalvelun hyötyjä 

Parantunut tietoturva
Nykyaikaiset toteutukset mahdollistavat konesaliverkon sisäisen tietoliikenteen paremman kontrollin esimerkiksi mikrosegmentoinnin avulla. Perinteisillä palomuuriratkaisuilla mikrosegmentoinnin käyttöönotto on ollut operatiivisesti mahdotonta sekä kustannusten että hallinnointiin liittyvän monimutkaisuuden takia.

Nykypäivänä, jolloin jopa 80 % konesalien tietoliikenteestä on sisäistä liikennettä, on sisäisen liikenteen kontrolloinnilla suuri merkitys tietoturvauhkia vastaan varautumisessa ja haittaohjelmien leviämisen estämisessä. Myös automaatiolla on iso merkitys tietoturvaan, sillä jopa 60 % verkkokatkoksista ja tietovuodoista johtuu manuaalisesti tehdyistä konfiguraatiovirheistä.

Joustavuutta automaatiolla
Tänä päivänä sovellusten ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen rooli kilpailukykytekijänä on kasvanut. Sovelluksia tulee voida kehittää ketterästi sekä siirtää tuotantoon joustavasti. Organisaatioiden IT-osastojen ja sitä kautta konesalipalveluiden tulee olla tässä toiminnassa mahdollistaja, ei rajoitteiden luoja. IT-osastojen tulee kyetä vastaamaan paremmin liiketoiminnan esittämiin äkillisiinkin vaatimuksiin.

Perinteiset kankeat konesaliratkaisut ovat saattaneet ajaa organisaatiot tilanteeseen jossa organisaation sisälle on muodostunut niin sanottu varjo-IT, kun oma IT-osasto ei ole pystynyt palvelemaan liiketoimintaa riittävällä nopeudella. Tällöin eri liiketoimintayksiköt saattavat esimerkiksi alkaa ajaa sovelluksiaan usean eri toimittajan pilvialustoilla, mutta odottavat silti IT-osaston tukevan heitä heidän valinnoissaan. IT-osastoille tämä merkitsee kuitenkin usein hallitsematonta toimintaympäristöä.

Ohjelmallisesti toteutetuissa konesaleissa perinteisesti hitaat ja manuaaliset työvaiheet voidaan automatisoida, jolloin esimerkiksi sovellusten käyttöönotto nopeutuu huomattavasti. Käyttöönottoajat lyhentyvät monesti viikoista muutamiin minuutteihin – jopa sekunteihin. Uudet teknologiat tarjoavat IT-osastoille työkalut vastata liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin.

Liiketoiminnan jatkuvuuden parantaminen
Virtuaalinen verkko yhdistää konesalin pilveen mahdollistaen sovellusten jatkuvuuden ja häiriöistä palautumisen ilman verkojen uudelleenkonfigurointeja. Käytännössä tämä mahdollistaa erilaiset hybrid- ja multi-cloud -toteutukset sekä disaster site-ratkaisut tavoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.

Organisaatiot voivat ketterämmin valita missä mitäkin työkuormaa tai prosessia ajavat. Ei tarvitse valita yhtä vaihtoehtoa, vaan voi poimia parhaat osat kustakin palvelusta. Esimerkkinä tästä voi toimia ratkaisu, jossa tuotekehitys tapahtuu nykyaikaisessa ohjelmallisesti ohjatussa konesalissa, josta sovelluskehitys saa resurssit käyttöön tarvitsemallaan nopeudella. Tämä alusta voi hyödyntää esimerkiksi soveltuvilta osiltaan julkisissa pilvipalveluissa olevaa analytiikkaa kuitenkin ilman, että kaikkea dataa tarvitsee siirtää näihin palveluihin.

Modernien verkkoratkaisuiden ansiosta testi- ja kehitysympäristöt voidaan siirtää saumattomasti tuotantovaiheessa organisaation omiin perinteisiin konesaleihin, mikäli esimerkiksi organisaation tietoturvapolitiikka tätä vaatii.

Nykyaikaiset konesalitoteutukset toimivatkin siis rakennusalustoina organisaatioiden ketteryyden, tietoturvan ja kilpailukyvyn varmistamisessa. Ne myös vapauttavat IT-osastojen työpanosta manuaalisista työvaiheista organisaation kannalta tärkeisiin toimintoihin – kilpailukyvyn rakentamiseen.

- Timo Tuulinen, myyntipäällikkö, Pilvipalvelut -

Timo Tuulinen toimii Cinialla pilvipalvelujen myyntipäällikkönä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten ICT-ulkoistusratkaisujen myynnistä.

Jaa