Analytiikkaratkaisut

Analytiikka

Cinia soveltaa ketterää palvelumallia analytiikkaratkaisujen tuottamiseen. Ketteryys tarkoittaa tässä sitä, että asiakkaalle tuodut ratkaisut pohjautuvat aitoihin liiketoimintatarpeisiin ja analytiikatyökalut rakennetaan kerroksittain niiden käyttäjien ehdoilla.

Analytiikkaprojekti jakaantuu neljään vaiheeseen

1. Lähtötason kartoitus
2. Visualisointi
3. Mallin rakentaminen
4. Automatisointi
 

Lähtötason kartoituksen yhteydessä tunnistetaan liiketoimintatarpeet ja selvitetään olemassa oleva data ja sen puutteet. Tämän pohjalta määritetään analytiikkaprojektin tavoitteet ja toimenpiteet.

Visualisointivaiheessa tehdään valitun datan esianalysointi ja muodostetaan suositukset tuotantoon vietävistä analytiikka-alueista ja tarvittavasta lisä-datasta. Vaihe tuottaa eräänlaisen analytiikan MVP:n, Minimum viable analytics -ratkaisun, jonka avulla pystytään keräämään palautetta ja etenemään seuraaviin vaiheisiin.

Mallin rakentaminen tähtää siihen, että analytiikkamalli rakennetaan kokonaisuudessaa valmiiksi ja verifioidaan, analyysissä käytettävä data täydennetään sekä löydökset ja suositukset pystytään raportoimaan.

Automatisointi on viimeinen vaihe, jossa voidaan tehdä simulointia ja optimointia ja jonka aikana analytiikkamallit viedään tuotantoon liiketoiminnan tehostamiseksi. Analytiikkamalleja ylläpidetään ja jatkokehitetään erikseen sovitulla tavalla.

Kuvaileva, diagnostinen, ennakoiva ja toimintaa ohjaava analytiikka

Erilaiset analytiikkaprojektit eroavat sekä sisältönsä että niissä käytettyjen teknologiaratkaisujen osalta.

Nopeita hyötyjä on usein saavutettavissa suoraviivaisen visualisoinnin keinoin (kuvaileva analytiikka) tai diagnostisen analytiikan avulla, kun halutaan tietää miksi jokin asia tapahtui.

Ennakoivan analytiikan toteuttaminen vaatii edellä mainittuja raskaampaa tilastollista ja matemaattista koneistoa datan tulkitsemisessa. Tilastollisten mallien tai koneoppimisalgoritmien avulla pyritään löytämään datassa syvemmällä piilossa olevia yhteyksiä.

Pisimmälle vietynä analytiikkaratkaisu voi olla toimintaa ohjaavaa, jolloin yrityksen toimintaa pyritään muuttamaan aiempiin analytiikkasykleihin perustuen.

Esimerkkejä tällaisista voivat olla esim. räätälöidyt tuotesuosittelut ja -hinnoittelut, jotka pohjautuvat asiakkaan käyttäytymistä ennustaviin malleihin. Toimintaa ohjaavaa analytiikkaa ei kuitenkaan ole mahdollista rakentaa, mikäli sen perustana olevat aiemmat analytiikkavaiheet on jätetty tekemättä.

Cinia on toteuttanut analytiikkaratkaisuja mm. Valtran IoT-ratkaisuihin, erikoissairaanhoidon järjestelmiin sekä energia-alalle. Hyödynnämme ratkaisujen rakentamisessa avoimen lähdekoodin teknologioita (mm. Hadoop, Hive, Mahout) sekä markkinoilla olevia tunnettuja tuotteita (esim. QlikView, Tableau, PowerBI).

Autamme rakentamaan analytiikkaratkaisuja vaiheittain, organisaatiollesi sopivalla askelluksella siten, että panostukset ja hyödyt pysyvät tasapainossa, ja että käyttöön otettavat työkalut ovat käyttäjäystävällisiä.


Blogi
Askellusta analytiikan hyödyntämiseen

Big datasta, data sciencestä ja analytiikasta puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon. Tästä huolimatta näiden termien täsmällinen määrittely näyttää olevan jo hieman hankalampaa. Tämä onkin odotettavissa, kun ajatellaan aiheen ympärillä olevaa innostusta ja hypeä. Lue lisää blogista.