Suomen Erillisverkot Oy

Uudella ekosysteemillä parempaa turvallisuutta yhteiskunnalle

Cinia Oy kehitti Suomen Erillisverkot Oy:lle digitaalisen alustan, joka mahdollistaa uudenlaisten turvallisuuspalveluiden tuottamisen. 

Tuloksena syntyi pitkälle automatisoitu, skaalautuva ja hajautettu palvelualusta, jota kutsutaan kokonaisturvallisuuden ekosysteemiksi eli KEKOksi. Yksi kehitystyön tärkeimmistä lähtökohdista oli ympärivuorokautinen ja kaikissa olosuhteissa realisoituva toimintavarmuus. KEKO on tarkoitettu Suomen huoltovarmuuskriittisten toimijoiden käyttöön, joihin lukeutuvat muun muassa energiasektori, virkavalta ja terveydenhuolto. 

TAVOITTEENA ALAN KEHITYSTÄ TUKEVA JA PIENETKIN TOIMIJAT HUOMIOON OTTAVA ALUSTA

Erillisverkoilla huomattiin, että kriittisten turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvien palveluiden kehittäminen on hidasta ja projektit raskaita. Lisäksi haasteena oli se, että markkinat olivat pitkälti jaettu etukäteen, ja toimintakulttuurin takia uusien, pienten yritysten mukaantulo oli hankalaa. 

Yrityksessä pohdittiinkin sitä, miten tilannetta voisi parantaa, ja kuinka B-2-B -markkinoille saataisiin yhtä hyviä palveluja kuin kuluttajapuolelle. Alalle haluttiin myös ennestään tuntemattomia toimijoita ja tuoreita ideoita. 

Erillisverkkojen tavoitteeksi muodostui alusta, jonka päällä voisivat toimia myös alalla olevat pienet yritykset. Kannustimena toimi sekin, että pienten yritysten tuote- ja palveluideansa nähtiin niin hyvinä, että niistä voisi syntyä uutta vientiin suuntautuvaa liiketoimintaa. 


HYVÄ YHTEISTYÖ JA KOODAAJIEN LIIKETOIMINTAYMMÄRRYS 
MENESTYSTEKIJÖINÄ

Projektin tuloksena syntynyt KEKO on palvelualusta, joka mahdollistaa nopean ja helpomman tavan luoda tietoturvakriittisiä palveluita. 

”Olemme huomioineet, että kaikki palveluntuottajat eivät kehitä sovelluksiaan KEKO-ympäristössä. Siksi myös ohjelmistorajapintoihin (API) kiinnitettiin huomioita”, kuvailee Cinian projektipäällikkö Petri Orädd. 

Erillisverkoilla arvostettiin myös projektin aikaista sujuvaa yhteistyötä, jota avittivat asianmukaiset viestintävälineet ja suora kommunikointi.

”Kokonaisturvallisuuden ekosysteemi eli KEKO on meille strategisessa mielessä hyvin tärkeä. Cinialaisten tekninen osaaminen sekä avoin ja sujuva kommunikointi mahdollistivat sellaisen projektin lopputuloksen, johon olemme todella tyytyväisiä”, sanoo Suomen Erillisverkkojen tuotehallinnosta vastaava johtaja Kristian Nieminen.

Kehuja saavat myös Cinian koodaajien laajempi näkemys liiketoiminnasta ja sen lainalaisuuksista. 

”Teknisten seikkojen lisäksi cinialaiset hallitsivat myös kustannusten ja tulojen jakautumiseen liittyvät asiat, mistä oli hyötyä, kun kehitettiin uutta alustaa ja uutta liiketoimintamallia”, kehuu Nieminen.

Työn aikana jouduttiin pohtimaan perusteellisesti, mitkä palvelut voivat toimia KEKO-alustalla ja mitkä ovat yhteiskäyttöisiä. Suurin haaste oli uuden luominen ja sen hyväksyminen, että tulevaisuuden palveluista jouduttiin tekemään ennustuksia ja olettamuksia. Erillisverkoilla arvostettiin sitä, että epävarmuudesta huolimatta Cinian tiimi hyödynsi silti parhaalla mahdollisella tavalla kulloisenakin hetkenä käytettävissä olevia tietoja. 

Petri Orädd komppaa asiakasta siinä, että projektin onnistumisen syitä olivat tiivis yhteistyö ja kommunikoinnin mutkattomuus. 

”Työtä vei eteenpäin myös se, että Suomen Erillisverkot toimi taitavasti tuoteomistajan roolissa. Asiakas pystyi priorisoimaan ja rajaamaan tehtäviä, ja meille oli siten selvää, mitä hoidettiin heti ja mitä jätettiin jatkokehitettävien töiden listalle. Ammattitaitoinen tiimimme pystyi omaksumaan uusia teknologioita ja käytäntöjä tehokkaasti. Panostimme projektissa erityisesti testausautomaatioon, mistä on hyötyä myös alustan jatkokehityksessä”, hän kommentoi. 


PANOSTA PROSESSEIHIN JA VAATIMUSMÄÄRITTELYIHIN

Prosesseista ja toimintatavoista päättäminen olivat pakollinen osa tätäkin projektia. Tehdyt päätökset vaikuttivat vaatimusmäärittelyihin, joita asiakas piti äärimmäisen tärkeinä. Pääasiana oli sisäistää, mikä on oman alustan tärkein tehtävä, sillä se toimi toimintojen kehittämisen ja jatkojalostamisen lähtökohtana. 

Projektin aikana Suomen Erillisverkot joutui pohtimaan, voiko palvelujen tarjoaja tehdä kaiken itse, vai tuleeko palvelujen omistajan olla mukana palvelujen tarjoamisvaiheessa. Lisäksi jouduttiin ottamaan kantaa esimerkiksi automatisointiin. 

Cinian ja Suomen Erillisverkkojen yhteistyö jatkuu kahdella uudella projektilla. Ne liittyvät viestintään sekä KEKOn omaan sovellukseen.

”On hienoa jatkaa tämän asiakkaan palvelutoimittajana. Koemme tiimin kanssa, että työ on erittäin mielekästä ja sillä myös yhteiskunnallista merkittävyyttä”, sanoo Orädd. 

 

Lisätietoja:
Kimmo Alamartimo, Liiketomintajohtaja, Ohjelmistopalvelut, Cinia Oy
etunimi.sukunimi@cinia.fi, puh. 040 552 9204

Lue lisää Cinian asiakaslähtöisestä ohjelmistokehtyksestä.

Ohjelmistopalvelut