Vastuullisuus

Vastuullisuus osana päivittäistä liiketoimintaa

Tärkeimpiä tehtäviämme ovat Suomen kansainvälisten ja kansallisten tietoliikenneyhteyksien monipuolistaminen ja kyberturvallisuuden lisääminen sekä digitalisaatioratkaisujen kehittäminen erityisesti kansallisesti kriittisiä palveluja tarjoavien toimijoiden avuksi. Huomioimme vastuullisuuden osana päivittäistä liiketoimintaa: johtamista, kehittämistä ja asiakasratkaisujamme.

Vastuullisuus­teemamme

koostuvat tavoitteista, joiden toteutumista pystymme parhaiten tukemaan omalla osaamisellamme, palveluillamme ja tuotteillamme.

Hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeä asia. Henkilöstön henkinen ja fyysinen vireys sekä luottamuksen ja arvostuksen kautta syntyvän hyvinvoinnin kehitys onkin asetettu yhdeksi toiminnan painopistealueeksi vuosille 2020 – 2023.

Tämä mahdollistetaan muun muassa liikunta- ja kulttuurituella, erittäin kattavalla hoitokuluvakuutuksella, mahdollisuudella oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä moderneilla työvälineillä ja -tiloilla.

 • Toteutamme yhtiötasoista hyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen toimintamallia
 • Kehitämme henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
 • Tarjoamme henkilöstölle ja esimiehille työkaluja ja keinoja puuttua työssä jaksamisen haasteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • Kannustamme henkilöstöä liikkumaan ja yhdessä harrastamiseen
 • Tavoitteenamme on pitää sairaspoissaoloprosentti alle toimialan keskiarvon

Hyvinvoiva ympäristö

Toimimme alalla, jossa ympäristövastuullisuuden arvostus on merkittävä. Meille on tärkeää toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Huomioimme energiatehokkuuden ja ympäristöarvot kaikessa toiminnassamme sekä liiketoiminta- ja hankintapäätöksissä. Sähkökulutus on keskeinen tekijä toimialamme ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Hiilineutraalisti tuotettu sähkö on ohjaava kriteeri sähköenergian hankinnassa.

Energiatehokkuudella on tärkeä merkitys myös liiketoiminnan taloudellisuuden kannalta. Energian käytön tehokkuus on yksi laitetoimittajien valintakriteereistä Cinia-yhtiöissä. Muun muassa vanhoja laitteita uusittaessa, ongelmajätteen tunnistaminen ja niiden jatkokäsittely on tärkeää. Meillä on sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) asiallista keräämistä ja käsittelyä varten palvelusopimus kumppanin kanssa, joka huolehtii romun asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Cinia-yhtiöissä jäteaineen määrää ja koostumusta on seurattu systemaattisesti jo vuodesta 2015 lähtien.

 • Energiatehokkuuden ja ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa sekä liiketoiminta- ja hankintapäätöksissä
 • Ympäristönäkökohtien sekä kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen kilpailutuksissa ja hankintapäätöksissä
 • Parantuva energiatehokkuus laitetiloissa- ja siirtoverkoissa
 • Vastuullisen ympäristöohjelman luominen ja kehittäminen

Hyvinvoiva yhteiskunnan infrastruktuuri

Kyberturvallisuuden kehittäminen, tietoturvalliset palvelut ja toimintamallit ovat keskeinen osa yhteiskuntavastuun kantamista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttämistä meillä Ciniassa.

Asiakkaat ovat meillä toimintamme keskiössä. Tuottamamme palvelut kohdistuvat erityisesti korkeaa turvallisuustasoa ja erityisratkaisuja vaativiin asiakkaisiin. Tämä edellyttää korkeaa kyber- ja tietoturvallisuutta sisäisessä toiminnassamme sekä tarjoamiltamme palveluilta. Järjestämme muun muassa henkilöstöllemme sekä alihankkijoillemme säännöllisesti tietoturvakoulutusta.

Cinialla on voimassa kolme toiminnan turvallisuutta koskevaa ulkopuolisen tekemää turvallisuusauditointia: 

 • Puolustusvoiminen yritysturvallisuustodistus osoituksena kyvystä käsitellä viranomaisten salassapidettävää tietoaineistoa (Katakri) edellyttämällä tavalla
 • Finnish Cyber Security Certificate (FINCSC) osoituksena kyber- ja tietoturvallisuusjärjestelyiden korkeasta tasosta
 • Kansainvälisesti tunnustettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti