Skip to main content

Vastuullisuus

Yhteiskunnalle tärkeiden palveluiden digitalisointiratkaisuiden kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeä osa Cinian vastuullisuusstrategiaa.
Vastuullisuus-1

Vastuullisuustyö Ciniassa

Vastuullisuus kuuluu kiinteästi osana henkilöstöjohtamista, liiketoimintaratkaisuiden kehitystä ja hallintoa Ciniassa. Tavoitteenamme on tehdä kestävää liiketoimintaa ympäristön ja henkilöstön hyvinvointia parantaen ja yhteiskunnan infrastruktuurin tehokkuutta kehittäen.

Vastuullisuustyömme pohjautuu EU:n CSRD-direktiivin vaatimaan kaksoisolennaisuusanalyysiin, jossa tärkeäksi tunnistetut aiheet ohjaavat jatkossa vastuullisuustyötämme sekä siihen liittyvää raportointiamme ja strategiatyötämme.

Tärkeimmät vastuullisuusteemamme

Kannamme vastuuta niin ympäristöstä, ihmisistä kuin yhteiskunnastammekin. Ympäristön osalta olemme tunnistaneet tärkeimmiksi teemoiksi osallistumisen omalta osaltamme ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Huolehdimme myös henkilöstömme hyvinvoinnista ja edistämme heidän osaamisensa kehittämistä ja kasvattamista. Pidämme huolen myös arvoketjuumme kuuluvien työntekijöiden ihmisoikeuksien toteutumisesta. Kannamme vastuuta yhteiskunnan turvallisuudesta ja tietoyhteyksistä, ja harjoitamme aina eettistä liiketoimintaa. 

Vaikutuksen kohteena olevat yhteisöt

face

Kuluttajat ja loppukäyttäjät

Kuluttajien ja loppukäyttäjien yksityisyyden ja tietoturvan tukeminen teknisten ratkaisujen avulla.

person

Omat työntekijät

Cinialaisten hyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen.

people

Arvoketjun työntekijät

Arvoketjun työntekijöiden ihmisoikeuksia kunnioittavien työolojen ja -ehtojen edistäminen hankintojen kautta.

compost

Kiertotalous ja resurssien käyttö

Kriittisten raaka-aineiden ja komponenttien kierrätyksen ja uusiokäytön edistäminen sekä elektronisen jätteen minimointi.

 

local_florist

Ilmastonmuutos

Omasta ja arvoketjun toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

recycling

Pilaantuminen

Laitteiden valmistukseen liittyvän maaperän pilaantumisen ehkäiseminen hankintaketjussa.

devices

Biologinen monimuotoisuus

Laitteissa ja rakennusprojekteissa käytettävien materiaalien ja raaka-aineiden kielteisten monimuotoisuus- ja ekosysteemipalveluvaikutusten minimointi hankintaketjussa.

Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Valtio-omisteisiltä yhtiöiltä odotetaan oman toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutusten tuntemista ja mitattavia tavoitteita Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Ilmastotyötämme ohjaa tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035. Cinian ympäristösuunnitelma ohjaa yhtiön toimintaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Suurin osa päästöistämme syntyy välillisesti oman toimintamme ulkopuolella, mutta tunnistamme vastuumme ja roolimme koko ICT-alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Omat päästömme syntyvät pääasiassa tietoliikennelaitteiden ja datakeskusten ylläpidon energiakulutuksesta sekä ostamistamme tuotteista ja palveluista, työmatkustamisesta ja logistiikasta.   

Tavoitteenamme on systemaattisesti vähentää CO2e-päästöjämme. Keskeinen mittari päästöjen seurannassa on oman toiminnan päästöt (scope 1 ja 2) työntekijää kohden.

 • Hyödyntämällä konesalien hukkalämpöä.
 • Investoimalla uusiutuvaan energiaan.
 • Vähentämällä toimitilojen päästöjä energiatehokkaampiin tiloihin siirtymällä.
 • Keskittämällä laitetiloja ja konesaleja.
 • Panostamalla autojen vähäpäästöisyyteen.
 • Edistämällä kiertotaloutta ensisijaisesti pidentämällä laitteidemme elinkaaria ja helpottamalla niiden kierrätettävyyttä.
 • Varmistamalla, että laitteet ja materiaalit noudattavat kansainvälisiä laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusstandardeja.
 • Käyttämällä poistuvan materiaalin käsittelyssä yhteistyökumppaneita, joiden prosessit noudattavat kansainvälisiä ja sertifioituja laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusstandardeja (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001).  

Ihmiset ja yhteiskunta

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen varmistaa, että kaikkien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja työkyvystä pidetään huolta jokaisena päivänä. 

Henkilöstön hyvinvoinnin varmistamista säätävän lainsäädännön lisäksi Cinialla on käytössä työhyvinvoinnin kehittämistä ohjaavia periaatteita. Henkilöstön osaamista, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista seurataan, suunnitellaan ja dokumentoidaan työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa ohjaa vuosittainen työterveyden ja työsuojelun toimintaohjelma.

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen

 • Mahdollistamme työntekijöidemme osaamisen kehittymisen ja seuraamme omien toimiemme ja alan parhaiden käytäntöjen kehitystä.
 • Pyrimme edistämään työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia ja ehkäisemän uupumusta, tapaturmia ja työperäisiä terveysongelmia monilla eri palveluilla: työterveydenhuollolla, neuvontapalveluilla ja laaja-alaisella työturvallisuuden kehittämispalveluilla.
 • Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme.
 • Cinialla on nollatoleranssi kaikelle työpaikkakiusaamiselle, seksuaaliselle häirinnälle ja epäasialliselle käyttäytymiselle.

Mittaamme sosiaalisen vastuun edistymistä

 • Työntekijäkokemusta mittaavalla eNPS-kyselyllä (Employee Net Promoter Score).
 • Sairauspoissaolojen määrällä.
 • Naisten osuudella esihenkilöistä suhteessa naisten osuuteen henkilöstöstä.
 • Whistleblow-ilmoitusten määrällä.

Huomioimme ihmisoikeudet Cinian hankintaketjussa 

Oman henkilöstömme hyvinvoinnin lisäksi kannamme vastuuta myös arvoketjuissamme työskentelevistä henkilöistä.

Kiinnitämme huomiota reiluihin työoloihin ja -ehtoihin emmekä hyväksy vaarallisia tai epäreiluja työoloja tai niihin liittyviä ihmisoikeusrikkomuksia missään muodossa.  

Eettinen liiketoiminta

Cinialle avoimuus, läpinäkyvyys ja hyvä hallinto ovat välttämättömyyksiä. Toimimme eettisesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme, mukaan lukien tavaran- ja palveluntoimittajat ja muut kumppanit.

 • Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.
 • Käsittelemme kaikkia hallussamme olevia henkilötietoja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.
 • Päivitämme ja ylläpidämme ohjeistusta tietosuojaan liittyen ja seuraamme aktiivisesti tietosuojalainsäädäntöä ja -vaatimuksia.
 • Käytössämme on anonyymi ilmoituskanava, jonne henkilökunta ja sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä.
 • Cinia-brand-img-2024-2

  Eettiset ohjeet

  Cinialla on laadittu useita ohjeistuksia, joilla pyrimme varmistamaan vastuulliset toimintatavat.

Eettinen ilmoituskanava

Cinia haluaa toimia oikein ja vastuullisesti. Mikäli havaitset Cinian tai yhtiömme työntekijän toimineen epäeettisesti tai lainsäädännön vastaisesti, voit raportoida havainnostasi nimettömästi Whistleblower-ilmoituskanavan avulla.