Ohjelmistojen tuotekehitys­kumppanuus

Ketterää tuotekehitystä vai aitoa tuotekehityskumppanuutta?

Digitaalisten palveluiden ja ohjelmistotuotteiden menestyksekäs kehitys vaatii monialaista osaamista: Näkemyksellistä tuoteomistajuutta, palvelumuotoilu- ja designosaamista, arkkitehtuurin ja teknologioiden hallintaa sekä kyvykkyyttä ketterän ohjelmistotuotannon johtamiseen. Osaava kumppani auttaa sinua kehittämään parhaan mahdollisen tuotteen kestävällä, tuotteen elinkaaren huomioivalla tavalla.

Ohjelmistojen tuotekehitys on yksinkertaisimmillaan ketterää kehitystä, jossa pyritään saattamaan markkinoille uusi ohjelmistotuote tai digitaalinen palvelu. Perinteisesti toimittajan rooli rajoittuu niissä asiantuntijaresurssien tarjoamiseen asiakkaan käyttöön tai ennalta määriteltyjen kokonaisuuksien toimittamiseen asiakkaalle projekteina.

Aito tuotekehityskumppanuus käsittää laajemman koko ohjelmiston elinkaarelle ulottuvan yhteistyön. Siihen sisältyy varsinaisen kehitystyön lisäksi esimerkiksi palvelumuotoilua ja vaatimusten tuottamista, tuotteen ja sen versioiden elinkaaren huomioivaa arkkitehtuuri- ja teknologiasuunnittelua sekä DevOps-ympäristöjen ja automatisoidun julkaisu- ja testausprosessin rakentamista ja ylläpitämistä. Tuomalla näkemystä ja osaamista näille osa-alueille tuotekehityskumppani pystyy tukemaan tuoteomistajaa vaativassa tehtävässä ja tuottamaan sitä kautta enemmän arvoa asiakkaalle.

Cinia on hionut ketterän tuotekehityskumppanuuden prosessin ja työkalupakin vuosien saatossa huipputehokkaaksi ja nämä opit ovat asiakkaidemme hyödynnettävissä. Toimintamalli skaalautuu kulloinkin liiketoiminnan tarpeiden ja tavoitellun kehitysvauhdin mukaan. Se mahdollistaa myös asiakkaan omien asiantuntijoiden osallistumisen työskentelyyn ja sitä kautta uuden kompetenssin kehittämisen.

Tarvitsetko apua digitaalisen tuotteesi tai palvelusi kehitystyössä?

Varaa aika asiantuntijan kanssa

Tehokas, ketterä prosessi

Ketterien menetelmien soveltaminen mahdollistaa ohjelmistokehittyksen suuntaamisen kulloinkin tärkeimpiin ja eniten arvoa tuottaviin tehtäviin. Ketterässä prosessissa pyritään tasaiseen ja keskeytyksettömään työn virtaukseen – se sopii erinomaisesti jatkuvaan ja pitkäjänteiseen tuotekehitykseen.

Ketteriin menetelmiin liittyvä melko yleinen väärinkäsitys on, että niitä sovellettaessa ei tehtäisi lainkaan määrittelytyötä. Usein myös luullaan, että kun tehtävät kasataan yhteen kehitysjonoon (backlog), tiimi poimii toteutettavia tehtäviä kehitysjonosta kahdeksi viikoksi kerrallaan ja pitää päivittäiset, lyhyet daily-palaverit niin silloin tuotekehitysorganisaatio toimii ketterästi.

Totuus kuitenkin on, että ketterät menetelmät edellyttävät kurinalaisuutta ja sitoutumista kaikilta osapuolilta. Tuotekehityksen julkaisuja ja aikatauluja suunnitellaan pitkällä aikajänteellä tukeutuen käytettävissä olevaan dataan työmääristä ja tiimin kehitysvauhdista. Määrittelytyötä tehdään pieteetillä, mutta pienissä paloissa ja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Vaatimusten tarkentamisen prosessi kehitysideasta ns. ready-for-development -tasoiseksi tehtäväksi on työn tuottavuuden näkökulmasta merkittävässä roolissa. Laadukkaasti tuotetut, sovitut muoto- ja laatukriteerit täyttävät vaatimukset ovat kehittäjille suoraviivaisempia toteuttaa ja ne on helpompi testata.

Laadun rakentamiseen liittyviä elementtejä ovat myös yhteisesti sovitut dokumentointikäytännöt, koodauskonventiot ja parikatselmointi, jolla saadaan kiinni merkittävä määrä bugeista varhaisessa vaiheessa. Versionhallinnan best practice -käytänteet sekä automatisoitu testaus ja julkaisu (CI/CD) puolestaan mahdollistavat sen, että ketterästi kehitettyjä ominaisuuksia voidaan viedä hallitulla tavalla ja nopealla syklillä tuotantoon. Kun kaikki kehitystyössä mukana olevat tietävät mistä mikäkin tarpeellinen tieto löytyy, kehittäjien siirtyminen työskentelemään järjestelmän eri osa-alueen parissa tai kokonaan uusien tekijöiden mukaan tuleminen kehitystiimiin on nopeaa ja hallittua.

Cinia on laatinut ketterän prosessin käytänteet kokoavan pelikirjan, jossa määritetään yhteiset säännöt, roolit ja laatukriteerit kehitystyön eri vaiheissa. Saat oman ketterän tuotekehityksesi prosessin arvioimiseen, tehostamiseen ja johtamiseen apua Cinian kokeneilta, sertifioiduilta asiantuntijoilta.

Joustava arkkitehtuuri

Sovellusten arkkitehtuuri vaikuttaa suuresti siihen miten helppoa ja kustannustehokasta digitaalisten palveluiden ja ohjelmistotuotteiden kehitys ja ylläpitäminen on. Oikeiden arkkitehtuurilinjausten ja teknologiavalintojen tekeminen nykyhetkessä takaa tuotteen kestävän kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Cinia tukeutuu yleisesti käytössä oleviin avoimen lähdekoodin teknologioihin, joihin on saatavilla laajasti asiantuntemusta. Ratkaisumme perustuvat moderniin arkkitehtuuriin (mikropalvelut, serverless), vakaiksi ja turvallisiksi tiedettyihin kirjastoihin ja komponentteihin sekä rajapintojen (API), konttiteknologioiden ja julkipilven funktioiden hyödyntämiseen.

Vaikka useimmiten kehitämme uusia ohjelmistotuotteita, cinialaisille on arkea huomioida tuotannossa olevat vanhat tietojärjestelmät ja niiden tuomat rajoitteet. Cinialla on kokemusta useista ohjelmistotuotteiden teknologiapäivityksistä sekä kokonaisarkkitehtuurin modernisaatiosta, jossa vanhaa monoliittijärjestelmää uudistetaan pala palalta pienemmiksi mikropalveluiksi.

Tuoteomistajuus

Tuoteomistajan (product owner) rooli on ketterässä tuotekehityksessä keskeinen. Hänen tehtävänä on tehdä oikea-aikaisia, oikein mitoitettuja ja perusteltuja päätöksiä kehitystyön edetessä. Tuoteomistaja myös johtaa vaatimusten tuottamisen prosessia sekä kehitysjonon priorisointia, jotta erilaisista liiketoiminnan tai käyttäjien tarpeista sekä muista vaatimuksista saadaan muodostettua järkeviä, julkaistavia kokonaisuuksia.

Tämä vaativa tehtävä kuuluu ketterässä ohjelmistokehityksessä asiakkaalle. Voidakseen tehdä valistuneita päätöksiä tuoteomistajan tulee ymmärtää laaja-alaisesti liiketoimintaa, muotoilua, teknologiaa ja jatkuvan tuotekehityksen johtamista.

Cinian asiantuntijat tukevat tuoteomistajuuttasi ja auttavat sinua tekemään oikeat ratkaisut kussakin kehitystyön vaiheessa. Pohdimme kanssasi erilaisten teknisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen hyödyt ja haitat, arvioimme päätösten vaikutukset budjettiin ja aikatauluun sekä autamme pitämään tuotekehitysprosessin hallittuna.
Tiukka kehitystyön rajaaminen (ns. scopen hallinta) on tuottavuuden näkökulmasta tärkeää, sillä mikään ei ole ohjelmistojen tuotekehityksessä kalliimpaa kuin tarpeettomat tai vain minimaalisesti arvoa tuottavat ominaisuudet. Toinen tärkeä tehtävä tuoteomistajan työssä on kehitystyön ohjaaminen siten, että tiimi onnistuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saamaan ns. signaalin läpi käyttöliittymästä tietovarastoon ja takaisin. Jos tämä ei ole kirkkaana päämääränä mielessä saattaa pahimmillaan käydä niin, että tekeminen painottuu liikaa vain tietyille osa-alueille ja kehitysbudjetti loppuu ennen julkaisukelpoisen, toimivan sovelluksen valmiiksi saattamista.

Tarvittaessa Cinian asiantuntija toimii puolestasi tuotteen teknisenä tuoteomistajana pitäen huolta kehitystyön suuntaamisesta ja laajuuden hallinnasta sekä jatkokehitettävyydestä pitkällä aikajänteellä. Kanssamme rakennat ohjelmistotuotteestasi toimivan ja käyttäjälähtöisen kokonaisuuden, jonka ylläpitäminen ja jatkokehittäminen on sujuvaa ja kustannustehokasta.

Asiakastarina

Sisäilma-asiantuntija IISY Oy luottaa Cinian tuotekehitys­osaamiseen

Miten tuotekehityskumppanuus käytännössä toimii?

Cinia on tukenasi digitaalisen palvelusi tai ohjelmistotuotteesi elinkaaren eri vaiheissa, tarpeesi mukaan.

Neuvonta- ja innovaatiopalvelut:

Autamme sinua selvittämään ja priorisoimaan käyttäjien ja sidosryhmien tarpeet ja muotoilemaan ideat selkeiksi ja toteutusvalmiiksi vaatimuksiksi, josta kehitystyö voi alkaa.

Kartoitamme vaihtoehdot teknisiksi ratkaisuiksi mahdollistaen liiketoiminnan kannalta kestävän ohjelmistojen tuotekehityksen. Huomioimme tarvittavien teknisten osaamisten saatavuuden markkinassa (henkilö- ja toimittajariippumattomuus), eri teknologioiden ja ratkaisutapojen lisenssirajoitteet ja -kustannukset sekä arkkitehtuurin, mikä mahdollistaa joustavan jatkokehitettävyyden sekä liitettävyyden muihin järjestelmiin.

 

Suunnittelu ja toteutuspalvelut:

Autamme sinua onnistumaan toimittamalla ketterää tuotekehityspalvelua, jossa tiimin kokoonpano skaalautuu kulloinkin vallitseviin tavoitteisiin vaarantamatta julkaisujen aikataulua ja aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia.

Pidämme huolta siitä, että tuotekehitysprosessisi pysyy tuottavana – häiriöt työskentelyyn minimoidaan, työn virtaus on tasaista ja vaatimukset ovat selkeitä. Kaikilla tiimin jäsenillä on tiedossa kehitettävän tuotteen visio ja jokainen on sitoutunut yhteisiin työskentelytapoihin. Työn painopiste kohdistetaan oikeisiin asioihin, jolla varmistetaan seuraava julkaistava versio tavoitteiden mukaisesti.

Turvaamme tuotekehityksesi jatkuvuuden henkilöriskeiltä sekä rakennamme tuotteeseesi laatua varhaisessa vaiheessa selkeillä ja testattavilla vaatimuksilla, parikatselmoinnilla sekä huolellisella dokumentoinnilla.

Automaatio, devops-prosessin parantaminen:

Saat Cinialta tukea työkaluympäristöjen ja julkaisuautomaation suunnitteluun ja ylläpitämiseen ja pilviympäristöjen hallinnointiin.

Automatisoimme rutiininomaista testausta ja vapautamme testausasiantuntijoiden aikaa vaativaan tutkivaan testaukseen.

Tuotamme ohjelmistotuotteesi operoinnin tueksi liiketoiminnan tarpeisiin sovitetut ylläpito- ja tukipalvelut sekä jatkuvaa devops-kehitystä. Cinian palkittu service desk palvelee tarvittaessa 24/7/365.

IoT-ratkaisut muodostuvat fyysisestä laitekerroksesta (sensorit, anturit, automaatio), tietoliikennekerroksesta (modeemit, reitittimet ja gateway-laitteet), keskitetystä pilvikerroksesta palveluineen ja tietovarastoineen sekä käyttöliittymäkerroksesta (web- ja mobiilisovellukset).

Tyypillisesti palveluntarjojajat ja toimittajat hallitsevat erinomaisesti näistä vain yhden tai kaksi. Harvemmilla toimijoilla osaaminen ja tarjonta leikkaa läpi kaikkien IoT-ratkaisun kerroksien - Cinia kuuluu tähän harvalukuiseen joukkoon.

Yrityksen on IoT-ratkaisua hankkiessaan tiedostettava mihin kerrokseen on mahdollisesti osaamista tai ratkaisuja jo olemassa omassa organisaatiossa ja mille osa-alueille tarvitaan luotettavaa kumppania. Toimittajavalinnan sekä teknisten haasteiden ratkomisen rinnalla usein jopa vaikeampi kysymys liittyy kuitenkin liiketoimintaan eli ns. business caseen – miten IoT-ratkaisuun tehty investointi saadaan tuottamaan.

Haluatko kuulla lisää IoT-ratkaisuistamme?

Varaa aika asiantuntijan kanssa

Kuinka voimme auttaa?

Kerro haasteesi tai kysymyksesi ja jätä yhteystietosi. Olemme sinuun pikimmiten yhteydessä!