<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IoT-ratkaisut

IoT-sovellukset liiketoiminta­mallin suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon

Internet of Things (IoT) sekä teollisen internetin termejä käytetään yleisesti kuvaamaan digitaalisia ratkaisuja, joissa hajautetusti sijaitsevien fyysisten laitteiden ja sensoreiden tuottamaa tietoa hyödynnetään keskitetyssä tilannekuvan tuottamisessa, päätöksenteossa ja operatiivisen toiminnan ohjaamisessa.

Yksinkertaisimmillaan IoT-ratkaisut muodostuvat edullisista sensoreista, jotka lähettävät (tai joilta noudetaan) internetin välityksellä mittadataa pilvessä sijaitsevaan tietovarastoon, josta sen avulla muodostetaan erilaisia visualisointeja sekä raja-arvoihin perustuvia hälytyksiä.

Järeämmät IoT-ratkaisut voivat yksisuuntaisen tiedonkeruun ja varastoinnin lisäksi sisältää esimerkiksi laitteiden etäohjausta, konfigurointia tai etäpäivityksiä, useita erilaisia web- ja mobiilikäyttöliittymiä erilaisille sidosryhmille, karttapohjaista paikkatietoa ja edistyksellisiä analytiikkaominaisuuksia.

Ekosysteemien ja alustatalouden kukoistaessa IoT-sovellusten rakentamisessa on tärkeä huomioida rajapinnat (API), joiden avulla varastoitua tietoa on mahdollista tarjota muille sovelluksille ja/tai joiden avulla sensoridataa rikastetaan tuomalla samoihin näkymiin tietoa muista datalähteistä. Yleistä on myös se, että sovellusten käyttäjien identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuissa käyttäjien oikeudet noudetaan ulkoisesta järjestelmästä esimerkiksi AD-integraation avulla.

Mitä enemmän IoT-ratkaisu sisältää ominaisuuksia, laitehallintaa ja integraatioita, sitä tärkeämpää on huomioida sen kehittämisessä joustava ja tulevaisuuden kestävä arkkitehtuuri, huolellinen end-to-end testaus, tietoturvallisuus sekä ratkaisun skaalautuminen sekä teknisesti että kustannuksiltaan IoT-liiketoiminnan kasvaessa.

IoT-ratkaisuiden lisäarvo syntyy datan tulkinnasta

IoT-ratkaisuihin liittyy oleellisena elementtinä datan käsittely ja tulkinta. Kun IoT-datan hyödyntämiseen perustuvaa data driven -liiketoimintaa rakennetaan, ensimmäinen askel on tiedon keräämisen ja jakamisen mahdollistaminen sekä sen pohjalta tuotettu kuvaileva analytiikka: Laitteilta kerätty tieto visualisoidaan havainnolliseksi kuvaksi tämän hetken tilanteesta eli tuotetaan tieto siitä mitä on tapahtunut.

Kun tietoa on kerätty tarpeeksi, on mahdollista laatia erilaisia mittausprofiileita ja trendejä pyrkien ymmärtämään diagnostisen analytiikan keinoin miksi jokin asia tapahtui. IoT-sovellusten datamassojen tilastollinen ja matemaattinen tulkinta voi näin ollen paljastaa kokonaan uusia, piileviä ilmiöitä.

Kun näitä ilmiöitä opitaan ymmärtämään ja mallintamaan, voidaan ottaa seuraava askel eteenpäin kohti ennakoivaa analytiikkaa. Algoritmien ja koneoppimiseen avulla voidaan tuottaa dataan pohjautuvia indikaattoreita ja ennusteita tulevista tapahtumista esimerkiksi ennakoivan huollon tarpeisiin. Liiketoiminnalle tämä mahdollistaa mm. aiempaa tehokkaamman operatiivisen toiminnan ohjauksen sekä tarpeettomien kulujen välttämisen.

Pisimmälle vietynä dataohjautuva liiketoiminta tarkoittaa sitä, että ilmiöiden ja tapahtumien datapohjaiseen ennustamiseen liitetään sovelluksissa automatisoitua toimintaa. Ennakoivan huollon tapauksessa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuluvan osan optimoidun vaihtamisajankohdan kertomisen lisäksi IoT-järjestelmä tarkistaa automaattisesti varaosan saatavuuden, toimittaa tarvittaessa tilauksen ja tekee työmääräyksen tai tiketin huoltohenkilöstön kalenteriin.

Haluatko kuulla lisää IoT-ratkaisuistamme?

Varaa aika asiantuntijan kanssa

Markkinoilla runsaasti erilaisia vaihtoehtoja IoT-ratkaisuiksi

IoT-ratkaisujen hyödyntämisestä on tullut muutamassa vuodessa arkipäivää eri toimialoilla. Samaan aikaan markkinoille on tulvinut runsaasti IoT-alustoja, -sovelluksia ja -laitteita. Tämä on tehnyt IoT-ratkaisujen vertailusta haasteellista, koska kokonaisratkaisut muodostuvat neljän eri kerroksen tuotteista ja palveluista.

IoT-ratkaisut muodostuvat fyysisestä laitekerroksesta (sensorit, anturit, automaatio), tietoliikennekerroksesta (modeemit, reitittimet ja gateway-laitteet), keskitetystä pilvikerroksesta palveluineen ja tietovarastoineen sekä käyttöliittymäkerroksesta (web- ja mobiilisovellukset).

Tyypillisesti palveluntarjojajat ja toimittajat hallitsevat erinomaisesti näistä vain yhden tai kaksi. Harvemmilla toimijoilla osaaminen ja tarjonta leikkaa läpi kaikkien IoT-ratkaisun kerroksien - Cinia kuuluu tähän harvalukuiseen joukkoon.

Yrityksen on IoT-ratkaisua hankkiessaan tiedostettava mihin kerrokseen on mahdollisesti osaamista tai ratkaisuja jo olemassa omassa organisaatiossa ja mille osa-alueille tarvitaan luotettavaa kumppania. Toimittajavalinnan sekä teknisten haasteiden ratkomisen rinnalla usein jopa vaikeampi kysymys liittyy kuitenkin liiketoimintaan eli ns. business caseen – miten IoT-ratkaisuun tehty investointi saadaan tuottamaan.

Kilpailuetua liiketoimintalähtöisellä IoT-sovelluskehityksellä

Nopeita ja ketteriä IoT-kokeiluja on kustannustehokkaita toteuttaa erilaisilla valmisratkaisuilla. Jos IoT-ratkaisun on tarkoitus muodostaa yritykselle kriittinen erottautumis- ja menestystekijä sen kohdemarkkinassa, IoT-ratkaisun teknisen toteutettavuuden ja käyttötarkoitukseen soveltuvuuden todentaminen kevyellä kokeilulla ei riitä.

Teknisen toteutustavan ohella on tärkeää tarkastella pidemmän aikajänteen elinkaarikustannuksia ja skenarioida, miten kustannukset tulevat skaalautumaan järjestelmään liitettyjen laitteiden, käyttäjien sekä tallennetun ja käsiteltävän datan määrän kasvaessa voimakkaasti.

Useissa tapauksissa – ja erityisesti tuotekehitysorganisaatioissa – joudutaankin pohtimaan lyhyen ja pitkän aikajänteen tavoitteiden tasapainottamista: Missä määrin IoT-ratkaisua tehdään tämän päivän tarpeisiin ja minkä verran luodaan pohjaa pitkäikäiselle, myöhemmin laajennettavalle kokonaisuudelle.

Cinia lähestyy IoT-sovellusten tuottamista liiketoimintalähtöisesti. Tuotamme IoT-ratkaisuja liiketoimintamallin muotoilusta ketterän kehityksen kautta tuotantoon ja ylläpitoon. Teemme toimituksia sekä avaimet käteen projekteina ja että jatkuvan tuotekehityspalvelun puitteissa. Lähtökohtaisesti ratkaisun immateriaalioikeudet siirtyvät asiakkaillemme ja valitsemme toteutukseen teknologiat niin, etteivät niiden lisenssiehdot rajoita IoT-sovelluksen joustavaa hyödyntämistä tulevaisuudessa liiketoiminnan kehittyessä.

Joustavaan ja skaalautuvaan arkkitehtuuriin panostaminen, käyttäjien tarpeiden huolellinen kartoittaminen sekä vaatimusten jatkuva tarkentaminen palvelumuotoiluprosessin avulla antaa erinomaiset lähtökohdat luoda tuottoisaa ja kestävää liiketoimintaa IoT-sovellusten avulla.

Asiakastarina

AGCO Connectin avulla ennakoidaan maatalouskoneiden huoltotarpeita ja optimoidaan kaluston käyttöastetta ja -kustannuksia.

Hyödynnä Cinian mittava kokemus IoT-ratkaisujen toteuttamisesta

Cinialla on useiden vuosien ja kymmenien IoT-hankkeiden kokemus ratkaisujen tuottamisesta eri alojen teollisuusyrityksille ja start-upeille. Muutamia esimerkkejä toteutuksista:
  • Globaalin traktorivalmistajan IoT-sovellusten tuotekehitys
  • Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän, tiukat laatuvaatimukset täyttävän potilasdataa käsittelevän IoT-sovelluksen tuotekehitys
  • Urheilijoiden ja kuntoilijoiden rannelaitteisiin liittyvän IoT-sovellusten kehittäminen
  • Sähkön jakeluverkon toimilaitteisiin liittyvän IoT-sovelluksen kehitys
  • Useiden erilaisten työkoneiden telematiikkadatan keräys CAN-väylästä, datan visualisointi ja dashboardit
  • Raidekaluston järjestelmien etämonitoroinnin ja ennakoivan kunnonvalvonnan sovellusratkaisun kehittäminen

Haluatko kuulla lisää IoT-ratkaisuistamme?

Varaa aika asiantuntijan kanssa

Kuinka voimme auttaa?

Kerro haasteesi tai kysymyksesi ja jätä yhteystietosi. Olemme sinuun pikimmiten yhteydessä!